قرن بیست وـــــــــفــاصـــلهـــــــ یکم
و چقدر قرن بیست __________________و__________________ یکم است!